Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Inner Wheel Tüzüğü

Inner Wheel Tüzüğü

 

İNNER WHEEL 242.BÖLGE FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

MADDE. 01: KURULUŞ

Federasyon’un Adı: İNNER WHEEL 242.BÖLGE FEDERASYONU ‘dur

Merkezi: Federasyonun merkezi İstanbul’dur

MADDE. 02: FEDERASYONUN AMACI

Federasyon; Demokratik, laik, çağdaş ve özgürlükçü ilkeler ışığında demokratik, laik, sosyal ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde birlik ve beraberliğimizi korumak, Gerçek Arkadaşlığı ve Dostluğu teşvik etmek, Hizmete hazır kişilerin Gönüllü olarak topluma yararlı hizmetler vermeye özendirmek, Uluslararası anlayışı geliştirmek, tanışıklığı sağlamak Karşılıklı anlayış iyi niyet ve barış olgusunu geliştirmeye çalışmak, Eğitim, Sağlık, Çevre ve Benzeri sosyal konularda topluma yararlı hizmetler Sunmak, Bu amaçla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, İlk ,Orta, Lise ve Yüksek öğretimde Eğitim gören öğrencilere Burs vermek, Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

FEDERASYON TARİFİ

- InnerVVheel 242. Bölge Federasyonu ; “ Federasyon”

- Türkiyedeki InnerWheel Bölgeleri Konfederasyonu ; “Konfederasyon”

- InnerWheel 242. Bölge Federasyonuna üye Inner Wheel Demeği, “Demek”

- Inner Wheel 242.Bölge Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı »”Bölge Başkanı”

- InnerWheel 242 Bölge Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanları ‘Geçmiş Dönem Bölge Başkanı”

- Inner Wheel 242.Bölge Federasyonuna üye Inner Wheel Demek

MADDE. 03: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER

KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

1) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

6) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

9) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

11) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

12) Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üyelerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,

13) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda ortak Proje ve iş birliği yapılan kurumlarla yardımda bulunabilir.

14) Dernek üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.

15) Sosyal Sorumluluk kapsamında Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.

16) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.

17) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

18) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.

19) Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

 

MADDE 04: FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.

  a) Federasyon, demokratik bir kuruluştur. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.
  b) İnsanların eşitliğini, kardeşliğini savunur, ayrımcılığa karşıdır.
  c) Çalışmalarında ırk, dil, inanç, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü fikre saygılıdır.
  d) Milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, İnsan Hakları ve Evrensel değerlerin savunucusudur.
  e) İnsanları sevmeyi, dürüst olmayı bir erdem olarak görür ve çevreye saygılıdır.
  f) Bilimsel ve yenilikçidir.

  g) Hiçbir siyasi parti, görüş ve düşünceye bağlı olmaksızın faaliyette bulunur.

FEDERASYONUN FAALİYET ALANI

Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 05: FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ

Üyelik:

  a) Federasyonun Federasyona üye diğer demeklerle kuruluş amaçlan aynı olan

  b ) Federasyonca onaylamış Inner Wheel Kulübü Demeği Tüzüğünü kabul ederek Genel Kurulunda bu tüzüğün hükümlerine göre Inner Wheel 242. Bölge Federasyonuna katılma karan alan

  c) Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş, Inner Wheel demekleri federasyona üye olabilirler

  d) Üye dernekler Federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır.

  e) Üye dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir
  f) Federasyona üye dernekler Federasyon Genel Kurulunda derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.
B) Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye federasyona üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
C)Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar, toplantılara mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını vermeyenler, yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
D) Üyelik ve Katılım Ödentisi: Her üye dernek üye sayısına göre yıllık üyelik aidatı ödeyecektir. Üye ödentisini arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul karar yetkilidir Üye dernekler üyelik ödentisini ödemediği sürece seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Giriş ödentisini ödemeyen derneklerin üyeliğe kabulüne karar verilemez.
E) Üyelikte ayrılma: Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyesi olan delegelerin üyelikten (Federasyon kararı ya da kendi isteğiyle) ayrılmaları halinde görevlerine yedek üyelerden sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması ya da görevi kabul etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) yarısından bir fazlası istifa ederse Olağanüstü Genel Kurul yapılması gerekmektedir.

 

MADDE. 06: FEDERASYONUN ORGANLARI

Federasyonun organları şunlardır;

  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetleme Kurulu

A- ŞEKLİ:

Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır.1 yılda bir MAYIS ayında toplanır.

a-) OLUŞUM ŞEKLİ


Üye derneklerin Genel Kurulu tarafından seçilen delegelerden oluşur. Her üye dernek Üye (5) asıl ve (5) (Yedek temsil edilir. Her üye derneğin asıl delegelerinden her ne sebeple olursa olsun eksilme, gelmeme halinde eksilen, gelmeyen delegenin yerine yedek delege geçecektir. Boşalan, gelmeyen delegenin yerine hangi yedek delegenin geçeceğine üye dernek yönetim kurulu karar verip 15 gün içinde yazılı olarak toplantıdan önce federasyona bildirmesi gerekir, bildirmediği takdirde federasyona bildirilen listedeki en üstte ismi yazandan aşağıya doğru üye derneği temsil edeceği kabul edilmiş sayılacaktır. Üye dernek federasyonda kendisini temsil eden delegelerin delegeliğinin düşmesine ve yerine yenisinin seçilmesine karar verme hakkına sahip olup, üye derneğin delegeliğinin düştüğünü yazılı olarak federasyona iki hafta içinde bildirdiği takdirde bildirilen delegenin federasyondaki delegeliği derhal sona erecektir. Ancak, delegeliği sona eren kişi Federasyon Yönetim, Denetim veya Onur Kurulunda ise kendisi bu görevinden istifa etmediği müddetçe federasyondaki görevi ilk Genel Kurula kadar devam edecektir.

b-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:


Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı isteği üzere Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin 1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.


B- TOPLANTI YERİ:


Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu toplantı yapmaya müsait bir yerde ya da Federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir İl veya İlçede yapılır.

C-ÇAĞRI YÖNTEMİ:


Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya imza karşılığı yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:


Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile birlikte Federasyon tarafından verilen Kimlik Kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir bölümde Genel Kurul’un salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak kaydı ile Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekiliyle Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
:

Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak henüz Genel Kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.

G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

  a) Federasyon organlarını seçmek. (Yönetim, Denetim, )
  b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
  c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, Değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
  d)Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
  e) Federasyon adına taşınmaz malları satın almak, malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya, satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
  f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına Karar vermek.
  g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
  h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
  j) Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek.
  k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki vermek.
  H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE. 07: YÖNETİM KURULU

A- KURULUŞ:

Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulun’ da Federasyon Başkanı Genel Başkan sıfatı ile doğrudan seçer ve Federasyon Yönetim Kurulu 6 Asil 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi (1) yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Başkan’ı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesini belirleyerek görev bölümü yapılır.

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  a) Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını, tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
  b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

  c)Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
  d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
  e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
  f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
  g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
  h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

  ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.

  j) Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü Çalışmaları yapmak.
  k) Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar vermek.

 

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI :

Yönetim Kurulu Başkanın çağrısı üzerine gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.

MADDE. 08: GENEL BAŞKAN

Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunda görev yapacak olan Başkan Yardımcı sayısını şartlara göre kaç Başkan Yardımcısı sayısı olacağı konusunda sayı belirlemeye yetkilidir.

MADDE .9: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.

Tüm bölgelerde bulunan Federasyona bağlı derneklerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak federasyonumuza yeni dernekler kazandırma çalışmalarını yürütür. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.

MADDE. 10: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE .11: GENEL SAYMAN

Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

MADDE. 12: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Federasyonun delegeleri arasından üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Federasyon Genel Kurulunca seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE .13: İÇ DENETİM

Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE .14: KAYIT VE DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE. 15: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük değişikliği için katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak her iki toplantıda da, katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı alınabilir.

 

MADDE. 16: TEMSİLCİLİKLER

Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik ya da irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir.

MADDE. 17: GELİRLER

Federasyonun gelirleri;

  a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
  b) Her türlü bağış ve yardımlar.
  c) Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
  d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
  e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
  f) Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.
  g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
  h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.
  ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
  j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen gelir ve paylar.
  k) Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler.
  l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

MADDE. 18: BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 19: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.

MADDE. 20: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLAR ARASI FAALİYET

Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir.

MADDE .21: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

MADDE. 22: PLATFORMLAR

Federasyon, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.

 

MADDE. 23: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Genel kurulca her zaman fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde İNNER WHEEL 242.BÖLGE FEDERASYONU ’dur” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Federasyona üye derneklere eşit miktarda devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE .24: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.